wie zijn wij?

Als theosofisch centrum zijn wij verheugd onder de naam "Post Nu­bila Lux" te werken en trachten wij recht te doen aan de die­pere be­tekenis ervan. De naam heeft een oude Nederlandse theosofische geschiedenis. Allen die op enigerlei wijze zijn be­trokken bij de activi­teiten van het TCPNL, bepalen de kwaliteit van het licht dat zij probe­ren door te geven in de praktijk van het dagelijks leven om hen heen. Dit is afhankelijk van de kwa­liteit van hun eigen innerlijk leven en de discipline die daarmee gepaard gaat alsmede de mate van een brede en diepe kennis van de oorspronkelijke theosofische leringen. Onze drie doel­stellingen luiden als volgt:

1) Het bevorderen van een kern van Uni­versele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onder­scheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstan­digheden of politieke overtuiging.

2) a: het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

3) Door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

Bij de oprichting van het Theosofisch Centrum “Post Nubila Lux” op 27 juni 1991 te Breda werd niet zonder reden gekozen voor de naam “Post Nubila Lux”. Deels was het een ‘reïncarnatie’ van en een eerbetoon aan de allereerste theosofische loge met dezelfde naam die in de eervorige eeuw in Nederland werd opgericht. De oprichtingsbul van die loge dateert van 27 juni 1881 (Kali Era 4883) en is ondertekend te Bombay, India, door H.S. Olcott en H.P. Blavatsky en verstuurd aan de heer Adalbert de Bourbon te Den Haag, oprichter ervan. Uit de annalen van de geschiedenis van de Theosofie in Nederland weten wij dat mevrouw V. Top-Christenen tijdens een toespraak ter gelegenheid van de viering van de 60ste verjaardag van de loge “Den Haag” van de Theosophical Society Adyar in Nederland, refereerde aan een brief uit 1881 van mevrouw H.P. Blavatsky aan de heer Adalbert de Bourbon, waarin zij vermeldde dat zij de naam uitstekend vond. Het is mede vanwege die uitspraak van mevrouw H.P. Blavatsky dat voor de naam “Post Nubila Lux” tijdens de oprichting van het Theosofisch Centrum te Breda in 1991 werd gekozen. Een andere doorslaggevende reden was de filosofische betekenis van de naam in meerdere opzichten, die goed aansluit bij de doelstellingen van het TCPNL.

‘Post Nubila Lux’ betekent ‘Licht na Duisternis’, maar in een meer filosofische context reikt de naam verder, zoals de vaststelling dat ‘achter de wolken de zon altijd schijnt’ of dat achter de versluierende materie het geestelijke Licht altijd aanwezig is.