De TCPNL Studiegroep is een kring van mensen die zich baseert op de uitgangs­punten van de Theosofia. Vanuit die visie staat eenheid van alles wat bestaat centraal. Derhalve wordt universele broederschap als een feit in de Natuur gezien. Zij houdt om de veertien dagen op zondagavond van 19.30 tot 22.00 uur een studiebij­een­komst in Den Haag. De eerste helft be­staat uit een bespreking van en verdieping in een van de aspec­ten van de klassieke Oude Wijsheid, de tweede helft uit het be­spreken van actu­ele maat­schappelijke onderwerpen in het licht daarvan. De bijeen­komsten hebben als doel een bewustwordingsproces op gang te brengen ten aan­zien van onze afkomst en toekomst als mens en de ons omrin­gende Natuur, zowel spiritueel als stoffelijk. Dit kan leiden tot een andere, meer spiritu­ele visie op het le­ven in zijn totaliteit en bewust aanwezig zijn in het NU.

Voor verdere info kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.